วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อวยพรปีใหม่

               ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกคน ปรารถนาสิ่งใดขอให้มีโชคชัยทุกประการ และขอให้คุณพระศรีรัตนไตร ที่ทุกคนนับถือคุ้มครองปลอดภัยทุกคน

ขอให้โชคดีตลอดไป
อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เตรียมข้อมูลสัปดาห์ต่อไป

ให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลดังนี้
1. ออกข้อสอบที่นักศึกษาทำงานกรณีเป็นครูผู้สอน  หากเป็นนักศึกษาที่ทำงานในสำนักงานออกแบบความพึงพอใจของวผู้เข้ารับบริการ  อย่างน้อย 5 ข้อหรือประเด็น
2. ให้นักศึกษานำภาพกิจกรรมอย่างน้อย 5-10 ภาพเตรียมนำเสนอเป็น E-book
3. หากอ่านแล้วประสานเพื่อน ๆ  ที่ติดภารกิจงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำแนะนำจากอาจารย์ รายงานการตรวจบล็อกของนักศึกษา

        ผลจากการตรวจพบว่ามีอยู่บางบล็อกยังไม่เพิ่มเติมยังอยู้เหมือนเดิม  หากยังทำบล็อกไม่ได้ปรึกษาผู้รู้ เพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน กิจกรรมแต่ละกิจกรรมอยู่แต่ละบทความ ถ้าเป็นกิจกรรม นักศึกษาส่งงานให้เขียนตามชื่อกิจกรรมเช่น กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 เป็นต้น
       และอีกอย่างหนึ่ง  เขียนข้อความลงในบล็อกก่อนเผยแพร่ให้ตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

กิจกรรมที่ 4

       ให้นักศึกษาศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษาของนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว ในประเด็นต่อไปนี้
       (1) ศึกษาบริบทสถานศึกษาสภาพเป็นอยู่เป็นอย่างไร จุดเด่น จุดด้อย โอกาสที่จะพัฒนา
       (2) ศึกษาระบบข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงาน  
            วิชาการ  หรืออื่น ๆ ที่มีว่าที่มีอยู่เป็นอย่างไร มีสภาพที่ดีหรือไม่ดี ควรที่จะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน
            ทำได้อย่างไร
       (3) ให้นักศึกษาคิดระบบนวัตกรรมที่จะใช้ในการบริหารหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำ
            อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงาน สัก 1 เรื่องที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน นำไป
            ประยุกต์ใช้หรือคิดใหม่และคิดว่าจะประสบสำเร็จได้ เขียนเล่าวิธีคิดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
            ให้นักศึกษาเขียนสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญด้วยข้อคิดเห็นของนักศึกษาเอง ลงในบล็อกของ 
            นักศึกษา

กิจกรรมที่ 3

            เมื่อวันที่ 12 ธัีนวาคม 2553 นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมการวิเคราะห์แบบสอบถาม ซึ่งได้อาจารย์ยกตัวอย่างและให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อให้ความรู้ของนักศึกษาคงทนตามที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เพื่อเก็บคะแนนดูว่า นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาสรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows ลงในบล็อกของนักศึกษาตามความเข้าใจหากคัดลอกของเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2

ให้นักศึกษาสร้างลิงก์ด้านข้างของบล็อก โดยการเพิ่มลิงก์ ในรายวิชาที่นักศึกษาสอนนักเรียนให้เพิ่มอย่างน้อย 5 รายการหรือมากกว่าเพิ่อใช้เป็นการค้นคว้างานที่สอน กลุ่มสาระ 8 วิชา อีกทั้งตกแต่งบล็อกให้สวยเพื่อจะได้ให้คะแนน


วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลจากการทำบล็อก

อาจารย์ได้ตรวจดูบล็อกตามที่ทุกคนได้ส่งที่อยู่แล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่ จะต้องปรับปรุง ดังนี้

1.พื้นสีไม่ควรใช้สีเข้ม '

2.บางคนหัวบล็อกยังไม่มี

3.บางคนผู้ติดตามไม่มีอาจารย์ไม่สามารถใส่ผู้ติดตามได้ควรสร้างส่วนติดตามใหม่

4.บางคนใส่พื้นหลังกราฟิกมากเกินไป

   อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์

กิจกรรมที่ 1

ให้นักศึกษาแนะนำสถานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน (อาจเป็นหน่วยงาน/สถานศึกษา) ให้ดำเนินการดังนี้
1. ถ่ายรูปหน่วยงาน/สถานศึกษา
2. ถ่ายรูปบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. นำเสียงประกอบคำบรรยาย
4. ให้นักศึกษาจัดทำบรรยายให้พอเหมาะกับรูปถ่าย
5. วันอาทิตย์ที่ 21 นำข้อมูลมาจัดทำไสด์ และเผยแพร่
6. หากนักศึกษาเตรียมไม่ทันให้นำข้อมูลเท่าที่ทำได้มาทำสไลด์ก่อนค่อยปรับปรุง
7. ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Vdeo นำเสนอการสร้าง Gmail และ Blog

                                                      
การสร้างบล็อกพบว่านักศึกษาบางท่านตามไม่ทัน ของให้นักศึกษาเปิด VDEO ดังข้อ1และข้อ2

1. เข้า Google.co.th เพื่อสมัคร Gmail  รายละเอียดให้นักศึกษา เปิด VDEO การสมัคร Gmail โดยใช้ Mouse กดลง VDEO การสมัคร      

     Gmail.com      VDEO การสมัคร Gmail.com

2. การสร้างบล็อก ใช้โปรแกรม Blogger.com เมื่อได้ บล็อกของนักเรียนจะตามด้วยนามสกุล  .blogspot.com  ศึกษาดู VDEO

     VDEO นำเสนอการสร้างบล็อก Blogger.com

การจัดทำบล็อกหรือ Weblog.blogspot.com

รูปแบบของบล็อกที่ดี
ผู้จัดทำต้องสร้างบล็อกตามที่ตนเองต้องการและต้องคำนึงสิ่งต่อไปนี้
1.พื้นหลังไม่ควรที่จะใช้สีเข้ม
2.ตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจน
3.กราฟฟิกหรือลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวไม่ควรที่จะมีมากเกินไป
4.ควรสวยสุดตามและเหมาะสมกับสายตา

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ติดต่ออาจารย์ด่วน

นักศึกษาที่ได้จัดทำบล็อกเสร็จแล้วและแจ้งให้ที่อยู่ในบล็อกให้กับอาจารย์แล้วนั้น ขอให้เปิดดูบล็อกของนักศึกษาของตนเองจากบล็อกของอาจารย์ http://myapichat.blogspot.com/  หากพบว่าบล็อกของใครเข้าไม่ได้แจ้งอาจารย์ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0867405156 หรือ apichatwat53@gmail.com เขียนหัวข้อว่าแจ้งที่อยู่ของบล็อก ก่อนสัปดาห์ต่อไป ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย  ขอบคุณ
           อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์
           คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ให้นักศึกษาเขียนประวัติย่อ ๆ การศึกษา งานในหน้าที่ ปรัชญา คติธรรม รูปถ่าย