วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

       ให้นักศึกษาศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษาของนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว ในประเด็นต่อไปนี้
       (1) ศึกษาบริบทสถานศึกษาสภาพเป็นอยู่เป็นอย่างไร จุดเด่น จุดด้อย โอกาสที่จะพัฒนา
       (2) ศึกษาระบบข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงาน  
            วิชาการ  หรืออื่น ๆ ที่มีว่าที่มีอยู่เป็นอย่างไร มีสภาพที่ดีหรือไม่ดี ควรที่จะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน
            ทำได้อย่างไร
       (3) ให้นักศึกษาคิดระบบนวัตกรรมที่จะใช้ในการบริหารหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำ
            อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงาน สัก 1 เรื่องที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน นำไป
            ประยุกต์ใช้หรือคิดใหม่และคิดว่าจะประสบสำเร็จได้ เขียนเล่าวิธีคิดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
            ให้นักศึกษาเขียนสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญด้วยข้อคิดเห็นของนักศึกษาเอง ลงในบล็อกของ 
            นักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: