วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3

            เมื่อวันที่ 12 ธัีนวาคม 2553 นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมการวิเคราะห์แบบสอบถาม ซึ่งได้อาจารย์ยกตัวอย่างและให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อให้ความรู้ของนักศึกษาคงทนตามที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เพื่อเก็บคะแนนดูว่า นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาสรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows ลงในบล็อกของนักศึกษาตามความเข้าใจหากคัดลอกของเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น: