วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

ตามที่นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อกนักศึกษาคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารได้อย่างไร ที่จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นทุกคน บอกถึงผลดีผลเสียของการใช้งาน นักศึกษามีความสุขในการกระทำหรือไม่

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมนี้เป็นทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1. เล่าถึงวิธีการไปศึกษาดูงานมีขั้นตอนในการไปศึกษาดูงานอย่างไร
2. เล่าบรรยากาศสิ่งที่ได้ สิ่งที่พบปะและเห็นนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการบริหาร
3. ให้นักศึกษานำเสนอรูปถ่ายหรือวีดีโอลงในบล็อกนักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ทำจะเป็นคะแนนทั้งสิ้น หากไม่ครบให้บอกเพื่อน ๆ ด้วย มีปัญหาสงสัยสอบถามอาจารย์ได้ 0867405156