วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อวยพรปีใหม่

               ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทุกคน ปรารถนาสิ่งใดขอให้มีโชคชัยทุกประการ และขอให้คุณพระศรีรัตนไตร ที่ทุกคนนับถือคุ้มครองปลอดภัยทุกคน

ขอให้โชคดีตลอดไป
อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธุ์

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เตรียมข้อมูลสัปดาห์ต่อไป

ให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลดังนี้
1. ออกข้อสอบที่นักศึกษาทำงานกรณีเป็นครูผู้สอน  หากเป็นนักศึกษาที่ทำงานในสำนักงานออกแบบความพึงพอใจของวผู้เข้ารับบริการ  อย่างน้อย 5 ข้อหรือประเด็น
2. ให้นักศึกษานำภาพกิจกรรมอย่างน้อย 5-10 ภาพเตรียมนำเสนอเป็น E-book
3. หากอ่านแล้วประสานเพื่อน ๆ  ที่ติดภารกิจงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำแนะนำจากอาจารย์ รายงานการตรวจบล็อกของนักศึกษา

        ผลจากการตรวจพบว่ามีอยู่บางบล็อกยังไม่เพิ่มเติมยังอยู้เหมือนเดิม  หากยังทำบล็อกไม่ได้ปรึกษาผู้รู้ เพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน กิจกรรมแต่ละกิจกรรมอยู่แต่ละบทความ ถ้าเป็นกิจกรรม นักศึกษาส่งงานให้เขียนตามชื่อกิจกรรมเช่น กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 เป็นต้น
       และอีกอย่างหนึ่ง  เขียนข้อความลงในบล็อกก่อนเผยแพร่ให้ตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

กิจกรรมที่ 4

       ให้นักศึกษาศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษาของนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว ในประเด็นต่อไปนี้
       (1) ศึกษาบริบทสถานศึกษาสภาพเป็นอยู่เป็นอย่างไร จุดเด่น จุดด้อย โอกาสที่จะพัฒนา
       (2) ศึกษาระบบข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงาน  
            วิชาการ  หรืออื่น ๆ ที่มีว่าที่มีอยู่เป็นอย่างไร มีสภาพที่ดีหรือไม่ดี ควรที่จะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน
            ทำได้อย่างไร
       (3) ให้นักศึกษาคิดระบบนวัตกรรมที่จะใช้ในการบริหารหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำ
            อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงาน สัก 1 เรื่องที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน นำไป
            ประยุกต์ใช้หรือคิดใหม่และคิดว่าจะประสบสำเร็จได้ เขียนเล่าวิธีคิดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
            ให้นักศึกษาเขียนสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญด้วยข้อคิดเห็นของนักศึกษาเอง ลงในบล็อกของ 
            นักศึกษา

กิจกรรมที่ 3

            เมื่อวันที่ 12 ธัีนวาคม 2553 นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมการวิเคราะห์แบบสอบถาม ซึ่งได้อาจารย์ยกตัวอย่างและให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อให้ความรู้ของนักศึกษาคงทนตามที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เพื่อเก็บคะแนนดูว่า นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาสรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows ลงในบล็อกของนักศึกษาตามความเข้าใจหากคัดลอกของเพื่อน