วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1

ให้นักศึกษาแนะนำสถานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน (อาจเป็นหน่วยงาน/สถานศึกษา) ให้ดำเนินการดังนี้
1. ถ่ายรูปหน่วยงาน/สถานศึกษา
2. ถ่ายรูปบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. นำเสียงประกอบคำบรรยาย
4. ให้นักศึกษาจัดทำบรรยายให้พอเหมาะกับรูปถ่าย
5. วันอาทิตย์ที่ 21 นำข้อมูลมาจัดทำไสด์ และเผยแพร่
6. หากนักศึกษาเตรียมไม่ทันให้นำข้อมูลเท่าที่ทำได้มาทำสไลด์ก่อนค่อยปรับปรุง
7. ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ทราบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: